Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev ter trije predstavniki staršev, od tega eden iz vrtcev.

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

1. Petra Miklavič (predsednica)

2. Sonja Zavaloka

3. Magdalena Zonta

4. David Rop

5. Orjana Trček

PREDSTAVNIKI STARŠEV

1. Marko Kovačič

2. Boštjan Kocjančič

3. Andrej B.

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

1. Ingrid Kocjančič

2. Vesna Rebec

3. Darija Krkoč 

Mandat članov sveta zavoda: 5. 12. 2017 – 4. 12. 2021
Pristojnosti Sveta šole (48. člen ZOFVI):
       imenuje in razrešuje ravnatelja,
       sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
       sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
       odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
       obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
       odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
       odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
       obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
       opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Poslovnik o delu sveta zavoda