Dodatni program financira Mestna občina Koper.

V šolskem letu 2022/2023 bo šola izvajala naslednje dodatne dejavnosti:

ŠPORTNI PROGRAM

V današnjem času, za katerega je značilna čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in tudi rizični načini preživljanja prostega časa, je športna dejavnost v šoli pomembna za zdrav razvoj učencev. Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina življenja in neustreznih prehranjevalnih navad.

Dodatni program športa je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Pri urah športa je prisoten tudi športni pedagog. Športni pedagog je prisoten tudi pri športnih dnevih. S tem omogočamo učencem kakovostno športno vadbo, pri kateri je posebna skrb namenjena nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami. Poudarek je tudi na spoznavanju in izvajanju različnih športnih dejavnosti in novih gibalnih spretnosti (orientacijski tek, rolanje, različni plesi, badminton …).

Namen izvajanja programa je predvsem izboljšanje gibalne učinkovitosti pri učencih, učence  navdušiti za različne športne dejavnosti ter prilagoditev različnih športnih dejavnosti glede na sposobnosti otrok.

Najpomembnejši cilji:

 • izboljšanje gibalne in funkcionalne sposobnosti pri učencih (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna vzdržljivost)
 • z redno in kakovostno športno vadbo prispevati k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju učencev,
 • usvajanje temeljnih gibalnih vzorcev in pridobivanje izkušenj, na katerih je mogoče nadgrajevati različna športna znanja,
 • posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
 • navajanje učencev na odgovoren odnos do zdravja,
 • spodbujanje medsebojnega sodelovanja in strpnosti.

RAZVIJANJE RAZLIČNIH VRST PISMENOSTI

Program je namenjen učencem 6. in 9. razreda.

Z vsebinami, ki se bodo izvajale pri programu, želimo izboljšati funkcionalno, bralno in matematično pismenost pri učencih, saj smo opazili, da naši učenci pri nacionalnem preverjanju znanja dosegajo slabše rezultate predvsem pri tistih nalogah, ki zahtevajo uporabno znanje.

Z izbrano dejavnostjo želimo predvsem razvijati in navajati učence na razumevanje besedil in učence naučiti koristno uporabiti pridobljene informacije v vsakdanjem življenju.

Cilji programa:

 • navajanje učencev na razumevanje različnih besedil,
 • navajanje učencev na uporabo pridobljenih informacij v vsakdanjem življenju,
 • navajanje učencev na iskanje potrebnih informacij za razrešitev danega problema,
 • z obravnavo življenjskih neumetnostnih besedil navajati učence na razmišljanje, sklepanje in izmenjavo mnenj,
 • navajati učence na tvorjenje besedil, različnih glede na okoliščine, namen in vsebino.

PROGRAM ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC KORONE

Program je namenjen vsem učencem, ki obiskujejo OŠ Dekani. Skozi različne interesne dejavnosti bodo učenci spoznavali pomen gibanja, pravilne drže, sproščanja. Z učitelji se bodo lahko individualno pogovorili v šolski svetovalnici in odpravljali pomanjkljivosti v znanju pri angleščini.