Poklicna orientacija je delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Izvaja se lahko v okviru rednih predmetov, oddelčne skupnosti, drugih aktivnosti na šoli (interesnih dejavnosti, popoldanskih predavanj, roditeljskih sestankov) in izven šole (ekskurzije, obiski podjetij in organizacij ipd.).

 1. SVETOVALNO DELO Z UČENCI:

Svetovalno delo z učenci poteka v III. triadi osnovne šole. Namenjeno je učenčevemu pridobivanju čim večjega števila informacij iz vsebin poklicne orientacije.

POKLICNA ORIENTACIJA V 7. RAZREDU:

 • potekala bo v času razrednih ur
 • učenci bodo spoznali, kateri dejavniki so pomembni pri odločitvi o nadaljnjem šolanju in pri izbiri poklica, spoznavali bodo lastne interese, lastnosti, močna in šibka področja ter učne navade, spoznavali bodo različne poklice, srednješolsko izobraževanje in programe ter merila v primeru omejitev vpisa v srednjo šolo

POKLICNA ORIENTACIJA V 8. RAZREDU:

 • potekala bo v okviru dneva dejavnosti
 • z učenci bomo ponovili, kateri dejavniki so pomembni pri odločitvi o nadaljnjem šolanju in pri izbiri poklica, spoznavali bodo lastne interese, lastnosti, močna in šibka področja ter učne navade, spoznavali bodo različne poklice, srednješolsko izobraževanje in programe ter merila v primeru omejitev vpisa v srednjo šolo, pregledali bodo koristne spletne strani

POKLICNA ORIENTACIJA V 9. RAZREDU:

 • potekala bo v okviru dneva dejavnosti v začetku šolskega leta
 • z učenci bomo ponovili, kateri dejavniki so pomembni pri odločitvi za srednjo šolo in poklic, spoznali bodo sistem izobraževanja v Sloveniji, vrste srednješolskega izobraževanja, srednješolske programe, postopek vpisa (pomembni datumi), merila in postopek v primeru omejitev vpisa, seznanili se bodo z različnimi vrstami štipendij in z uporabnimi spletnimi stranmi za pridobivanje informacij, s pomočjo delovnih listov, računalniškega programa Kam in kako ter elektronske oblike Vprašalnika o poklicni poti bodo raziskovali poklicne interese
 • november, december: individualni pogovori z učenci, delo z neodločenimi učenci
 • december, januar: individualni pogovori z učenci in starši
 • januar: predstavitev razpisa za vpis v srednjo šolo (novosti)
 • februar: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih, po potrebi individualno svetovanje učencem (neodločeni učenci)
 • marec: izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo
 • april do junij: sprotne informacije o stanju prijav, svetovanje v primeru prenosa prijave na drug srednješolski program, informacije o omejitvah vpisa
 1. SVETOVALNO DELO S STARŠI
 • izvedba roditeljskega sestanka za starše učencev 9. razreda z vsebino:
  • osveščanje staršev o pomembnosti ustrezne izbire srednje šole (in poklica) za posameznika
  • predstavitev srednješolskega izobraževanja, postopka prijave in vpisa v srednjo šolo (poudarek na pomembnih datumih), predstavitev štipendij
 • individualni pogovori (svetovanje) z učenci 9. razreda in njihovimi starši glede izbire nadaljnjega šolanja in poklica