Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2022/2023:

ŠOLA:

RAZRED PREDSTAVNIK
1. A Monika Bažec Kukulin
2. A Alenka Uroševič
2. B Katja Zankolič Hederić
3. A Vesna Peršič Dirjec
3. B Klara Rihter
4. A Tatjana Kozlovič Jenko
4. B Mirela Jerebica
5. A Tatjana Čok
5. B Boštjan Kocjančič
6. A Barbara Bajec
6. B Jana Metlika
7. A Helena Brec Loredan
7. B Matjaž Šturman
8. A Marko Obad
8. B Martina Stipančič
9. A Tanja Šmon
9. B Emina Korenika

VRTEC DEKANI:

RAZRED PREDSTAVNIK
Polžki Timotej Černigoj
Čebelice Polona Hrvatin
Pikapolonice Metka Šturman

VRTEC RIŽANA:

RAZRED PREDSTAVNIK
Sovice Sara Krajnc
Metulji Rebeka Doljak
Ribice Gregor Kofol
Muce Tamara Krištofič
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je svet staršev organ šole, preko katerega starši uresničujejo svoje interese, povezane z vzgojo in izobraževanjem njihovih otrok. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtcev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednica sveta staršev je Barbara Bajec.
Preko sveta staršev se starši vključujejo v delo šole. V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:· predlaga nadstandardne programe,·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Starši lahko svoje predloge, pobude, pohvale in pritožbe v zvezi vzgojno

izobraževalnega dela posredujejo preko svojega predstavnika ali na e-pošto:

 

svet.starsev@os-dekani.si