Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi obvezne izbirne predmete. Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri izbirnega predmeta tedensko. V tem primeru morajo starši šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih.

 

V šolskem letu 2022/2023 bo šola izvajala naslednje izbirne predmete:

  • ČEBELARSTVO,
  • GLEDALIŠKI KLUB,
  • ITALIJANŠČINA I,
  • ITALIJANŠČINA II,
  • ITALIJANŠČINA III,
  • IZBRANI ŠPORT,
  • KLEKLJANJE II,
  • LIKOVNO SNOVANJE I,
  • LIKOVNO SNOVANJE II,
  • LIKOVNO SNOVANJE III,
  • LOGIKA,
  • NAČINI PREHRANJEVANJA,
  • OBDELOVANJE GRADIV – KOVINE,
  • OBDELOVANJE GRADIV – LES,
  • POSKUSI V KEMIJI,
  • SODOBNA PRIPRAVA HRANE,
  • ŠPORT ZA SPROSTITEV,
  • ŠPORT ZA ZDRAVJE.