V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno in traja najmanj 45 in največ 90 minut pri posameznem predmetu.

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja nacionalnega preverjanja znanja kot za druge učence.

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka pri nacionalnem preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

Šola se bo v šolskem letu 2020/2021 vključila v poskusno preverjanje znanja v 3. razredu.

Vse informacije vključno s koledarjem nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/2021, najdete v spodnji povezavi.

Informacije za učence in starše o NPZ 2019/2020

 

V šolskem letu 2020/2021 je tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja ANGLEŠČINA.