ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se lahko prijavijo na zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zajtrk je namenjen učencem, ki obiskujejo jutranje varstvo, popoldanska malica pa učencem, ki obiskujejo podaljšano bivanje. Učenci imajo malico od 9.35 do 10.00. Kosilo poteka od 12.30 do 14.00. Hrane izven določenih časovnih terminov, zaradi organizacije dela, HACCP sistema ter zdravstveno-higienskega režima, ne izdajamo.

Vodja šolske prehrane je Tina Benigar.

Cene šolskih obrokov za učence:

OBROK CENA v €
zajtrk 0,33
dopoldanska malica 0,90
redno kosilo 2,70
občasno kosilo 2,70
popoldanska malica 0,50

Kosilo

Vrste kosil

Šola učencem omogoča prijavo na redno ali občasno kosilo. Učenci, ki se na kosilo naročajo LE OBČASNO, se morajo za kosilo prijaviti en dan prej do 7.45. Svojo prijavo sporočijo po elektronski pošti: prehrana@os-dekani.si ali po telefonu 040 986 445. Če se učenec ne bo pravilno prijavil, kosila ne bo dobil. Občasni naročniki bodo kosila plačali po nekoliko višji ceni.

Evidentiranje kosila

Vsak učenec se mora za prejem kosila evidentirati s ključkom, ki ga bo prejel na začetku šolskega leta. Če učenec izjemoma pozabi ključek, ga mora dežurni učitelj pisno evidentirati pri vhodu v šolsko kuhinjo v času kosila.

Odjava obroka

V 8. in 9. členu zakona je izrecno poudarjena pravočasnost odjave obroka. V skladu s Pravili o šolski prehrani morajo starši odjaviti obrok najkasneje en dan prej do 7. 45. Če tega ne storite, se vam v skladu z zakonom zaračuna polna cena obroka. Le v izjemnih primerih (nenadna bolezen, nesreča …) se lahko upošteva odjava na isti dan do 7.45 (13. člen zakona). Odjava za nazaj ni možna.

Odjavo obroka starši sporočijo po elektronski pošti: prehrana@os-dekani.si ali po telefonu 040 986 445. V primeru pisne odjave morajo starši navesti ime in priimek otroka ter razred, da bo prijava pravilno upoštevana. Trajno odjavo kosila ali malice upoštevamo samo, če je oddana v pisni obliki. Odjava prehrane se začne upoštevati z naslednjim dnem.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, bo šola dolg izterjati po sodni poti. Rok za reklamacije računa je 8 dni od prejema le-tega.

Vse informacije o prehrani lahko najdete v Pravilih šolske prehrane OŠ Dekani, ki so objavljena na spletni strani šole.

Subvencioniranje šolske prehrane

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

–  do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji –
subvencija pripada v višini 100% cene kosila,

– nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji –
subvencija pripada v višini 70% cene kosila,

– nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji –
subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Še več pojasnil se nahaja na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.