Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2024/2025
Vodnik po obveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2024/2025
Razvojni načrt za obdobje 2021/2022 – 2026/2027
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022/2023
Protokol izvajanja vzgoje in izobraževanja na OŠ Dekani v razmerah povezanih s COVID-19
Katalog informacij javnega značaja
Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/2024
Informacije za učence in starše o NPZ 2023/2024
Šolska pravila ocenjevanja
Cenik nadstandardnih programov in storitev [od 1. 1. 2023]
Smernice za ukrepanje ob pojavu nasilnega vedenja
Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja
Hišni red OŠ Dekani [od 1. 1. 2023]
Pravila šolskega reda OŠ Dekani s prilogo
Pravilnik o dodelitvi statusa učencem OŠ Dekani in o prilagajanju šolskih obveznosti
Požarni red OŠ Dekani
Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času pandemske gripe
Pravila šolske prehrane
Vzgojni načrt OŠ Dekani
Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ob koncu šolskega leta
Navodila za naročanje blaga, storitev in gradenj po enostavnem postopku in postopku male vrednosti
Pravilnik o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu javnega zavoda OŠ Dekani