Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2022/2023
Vodnik po obveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2022/2023
Razvojni načrt za obdobje 2021/2022 – 2026/2027
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022
Protokol izvajanja vzgoje in izobraževanja na OŠ Dekani v razmerah povezanih s COVID-19
Katalog informacij javnega značaja
Publikacija za šolsko leto 2022/2023
Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023
Informacije za učence in starše o NPZ 2022/2023
Šolska pravila ocenjevanja
Cenik nadstandardnih programov in storitev
Smernice za ukrepanje ob pojavu nasilnega vedenja
Hišni red OŠ Dekani
Pravila šolskega reda OŠ Dekani
Priloga pravil šolskega reda OŠ Dekani
Pravilnik o dodelitvi statusa učencem OŠ Dekani in o prilagajanju šolskih obveznosti
Požarni red OŠ Dekani
Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času pandemske gripe
Pravila šolske prehrane
Vzgojni načrt OŠ Dekani
Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ob koncu šolskega leta