SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (SUŠ) IN ŠOLSKI PARLAMENT (ŠP)

Skupnost učencev šole (SUŠ) in šolski parlament (ŠP) sta obliki organiziranosti učencev šole.

Vsaj enkrat letno se predlogi, mnenja, pobude SUŠ-a in ŠP-a obravnavajo na sejah učiteljskega zbora, sveta šole in sveta staršev.


SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

SUŠ tvorijo predstavniki oddelčnih skupnosti, in sicer praviloma dva predstavnika (ki jih izbere oddelek) vsake oddelčne skupnosti.

SUŠ pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev.

Ob začetku leta SUŠ sprejme načrt dela za tekoče šolsko leto, kjer se upoštevajo želje in predlogi učencev.

NAMEN SUŠ: opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi, skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, učenci imajo možnost izraziti svoje mnenje in predloge in možnost, da so slišani.


ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament (ŠP) je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je določeno glede na število oddelkov v šoli (najmanj 9 učencev).

Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

NAMEN ŠP: učenci spregovorijo o pomembnih vprašanjih njihovega odraščanja, izrazijo svoje mnenje, ideje, dileme in imajo možnost, da so slišani.