Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi obvezne izbirne predmete. Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri izbirnega predmeta tedensko. V tem primeru morajo starši šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih.

 

V šolskem letu 2021/2022 bo šola izvajala naslednje izbirne predmete:

 • ITALIJANŠČINA I,
 • ITALIJANŠČINA II,
 • KLEKLJANJE I,
 • KLEKLJANJE II,
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE,
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV,
 • IZBRANI ŠPORT,
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE,
 • LIKOVNO SNOVANJE I,
 • LIKOVNO SNOVANJE III,
 • NAČINI PREHRANJEVANJA,
 • GLASBENI PROJEKT,
 • POSKUSI V KEMIJI,
 • OBLIKOVANJE GRADIV – LES,
 • OBLIKOVANJE GRADIV – UMETNE SNOVI,
 • GLEDALIŠKI KLUB,
 • RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL.