Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev ter trije predstavniki staršev, od tega eden iz vrtcev.

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

1. Monika Komel (predsednica)

2. Boris Đukić

3. Magdalena Zonta

4. Jaka Rožac

5. Matjaž Muha

PREDSTAVNIKI STARŠEV

1. Barbara Bajec

2. Boštjan Kocjančič

3. Sara Krajnc

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

1. Ingrid Kocjančič

2. Vesna Rebec

3. Samanta Furlanič

Mandat članov sveta zavoda: 8. 12. 2021 – 7. 12. 2025
Pristojnosti Sveta šole (48. člen ZOFVI):
       imenuje in razrešuje ravnatelja,
       sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
       sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
       odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
       obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
       odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
       odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
       obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
       opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Poslovnik o delu sveta zavoda