INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Smo vzgojno-izobraževalna ustanova, ki si želi mlade ljudi vzgojiti in izobraziti v odgovorne osebnosti, ki bodo sposobne samostojno in ustvarjalno reševati vsakdanje probleme ter bodo spoštovale vrednote naše skupnosti.

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v OŠ Dekani je Mojca Selinšek, dostopen po elektronski pošti na naslovu dpo@os-dekani.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Osnovna šola Dekani obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K; ZOsn),
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; ZOFVI),
  • Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13, 46/14 in 46-16- ZOFVI-K; ZŠolPre-1),
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15ZZSDT, 33/16PZ-F, 52/16 in 15/17 US),
  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Osnovna šola Dekani, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) Osnovna šola Dekani v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev oz. soglasja v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij učenca v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje učenca v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) Osnovna šola Dekani osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: www.os-dekani.si ali info@os-dekani.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: www.os-dekani.si ali info@os-dekani.si . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

5. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osnovna šola Dekani bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Osnovna šola Dekani podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 3. 9. 2018