Šolska knjižnica OŠ Dekani – NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Odprtost knjižnice:

 • vsak dan med glavnim odmorom 9.35 – 10.00,
 • vsak dan po pouku od 11.35 do 15.00,
 • tedenski vodeni obiski za izposojo med poukom 1. – 5. razred.

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni.
 • V knjižnici je lahko naenkrat le 5 učencev. Ostali počakajo na vrsto pred knjižnico.
 • Pred vstopom si umijejo roke v jedilnici ali si ob vstopu razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varnostno razdaljo (1,5 – 2 m).
 • Vsi zaposleni in učenci od 7. do 9. razreda uporabljajo v knjižnici zaščitno masko.
 • Čitalnica je odprta. Uporabnik, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki mizi je lahko le en uporabnik. Po uporabi se mesto uporabe (miza, tipkovnica) razkuži.
 • Uporabniki ne uporabljajo izkaznic – učenca knjižničarka poišče po priimku in imenu.

Vračanje gradiva:

 • Uporabniki gradivo vračajo v zaboj na robu izposojevalnega pulta.
 • Vrnjeno gradivo knjižničarka razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni.

Izposoja gradiva:

 • Ni dostopa do gradiva oz. polic. Učenec knjižničarki pove, kaj potrebuje, knjižničarka nato dostopa do polic in poišče ustrezno knjižnično gradivo ter ga učencu izposodi.
 • Knjižničarka je med odprtostjo knjižnice vedno na razpolago za osebno svetovanje glede izbire knjig.
 • Učenci lahko knjige tudi naročijo od doma na elektronski naslov knjiznica@os-dekani.si, naslednji dan v knjižnici knjige samo prevzamejo, če jih knjižničarka prej ne prinese v razred. Za naročanje knjig si učenci pomagajo s seznami za domače branje https://www.os-dekani.si/domace-branje/ in priporočilnimi seznami za bralno značko https://www.os-dekani.si/bralna-znacka/.
 • V nižjih razredih si lahko učitelji izposodijo knjige za v učilnico in uredijo razredne knjižnice. To gradivo lahko do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

Izvedba ur KIZ:

 • Izvajale se bodo ure KIZ (Knjižnično-informacijskih znanj), kjer bodo vsebine povezane z branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategije za učenje, iskanje informacij, izvajanje bralnih projektov …
 • Ure se bodo izvajale:
  • v učilnici posameznega oddelka,
  • v računalniški učilnici (v manjših skupinah) ,
  • v knjižnici,
  • izven šole (na prostem, splošna knjižnica …, kjer se ravna po ukrepih, določenih za tisti prostor),
  • preko IKT orodij (spletna učilnica, videokonferenca, spletna stran šole …).

 

       Pripravila: Knjižničarka Debora Horjak Babič